Contact
De inhoud van www.curlynails.nl is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld.
Desondanks kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Curly Nails aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van www.curlynails.nl

Het feit dat websites van derden via links op www.curlynails.nl kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites door ons worden aanbevolen of zijn goedgekeurd.

Alle auteursrechten op de inhoud van www.curlynails.nl komen toe aan Curly Nails.

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier zonder toestemming van de eigenaar.